Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie wybranego Pakietu przez Kancelarię, tj. Spółkę Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Miodek i Partnerzy z siedzibą w Gliwicach (44 – 100), przy ul Joachima Lelewela 3/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793409, REGON: 383795445, NIP: 6312686453, na rzecz Klienta.
 2. Klientem jest osoba fizyczna nieprowadząca jednoosobowej działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza, spółka osobowa lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Usługi świadczone są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

§ 2. Definicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług w zakresie wybranego Pakietu;
 2. Pakiecie – należy przez to rozumieć wybrany przez Klienta zakres usług świadczonych na jego rzecz odpłatnie przez Kancelarię;
 3. Formularzu – należy przez to rozumieć elektroniczną deklarację, przy pomocy której Klient dokonuje zamówienia wybranego Pakietu oraz składa jednostronne oświadczenie woli do przestrzegania zasad i warunków określonych w Pakiecie oraz w niniejszym Regulaminie;
 4. Umowie – należy przez to rozumieć 12 miesięczny okres, przez który Kancelaria zobowiązuje się odpłatnie świadczyć na rzecz Klienta usługi w zakresie wybranego Pakietu, z wyłączeniem Pakietów na usługi jednorazowe;
 5. Okresie abonamentowym – należy przez to rozumieć miesięczny okres rozliczeniowy świadczenia usług w zakresie wybranego Pakietu;
 6. Opłacie abonamentowej (lub abonament) – należy przez to rozumieć uiszczana przez Klienta z góry miesięczna opłata z tytułu świadczenia usługi zgodnie z wybranym Pakietem;
 7. Koncie – należy przez to rozumieć indywidualne konto Klienta.

§ 3. Rodzaje i zakres Pakietów.

 1. Kancelaria świadczy odpłatnie na rzecz Klientów usługi w zakresie wybranego Pakietu, z pominięciem usług wyłączonych z danego Pakietu.
 2. Aktualna oferta Pakietów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Świadczenie usług może nastąpić jedynie w zakresie wynikającym z wybranego Pakietu. W przypadku, kiedy zakres usług wykracza poza zakres wynikający z Pakietu, Kancelaria może przedstawić Klientowi ofertę usługi prawniczej na warunkach ogólnych. W takim wypadku postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania, a Świadczenie usług następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z Klientem.
 4. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie wybranego Pakietu dotyczyć może wyłącznie czynności i zdarzeń prawnych powstałych po zawarciu Umowy.
 5. W przypadku, gdy Umowa ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w trakcie prowadzenia sprawy przez Kancelarię na rzecz Klienta, wszelkie czynności podejmowane przez Kancelarię począwszy od dnia następującego po dniu rozwiązania Umowy podejmowane są wyłącznie na zasadach ustalonych pomiędzy Klientem i Kancelarię. W takim wypadku nie znajdują zastosowania postanowienia Umowy ani niniejszego Regulaminu.
 6. Koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty skarbowe, wpisy, koszty notarialne, koszty korespondencji (w tym znaczki pocztowe, koszt przesyłki kurierskiej), itp. związane z lub wynikające ze sprawy ponosi Klient. Kancelaria, w zakresie prowadzonych przez nią spraw Klienta informuje go o wymaganych opłatach. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wynik lub przebieg sprawy lub postępowania, jeżeli Klient nie uiścił wymaganej opłaty w terminie. Koszty korespondencji Klient zwraca Kancelarii na podstawie faktury wystawionej przez Kancelarię.
 7. Realizacja usługi następuje w ciągu 48 godzin, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, od wpływu zapytania i przekazania przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji lub w innym terminie uzgodnionym z Klientem. W sprawach skomplikowanych lub wymagających analizy bądź przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 8. Kancelaria prowadząc sprawę po przekazaniu jej zapytania:
  1. zapoznaje się z zapytaniem i ewentualnie kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu wyjaśnienia szczegółów sprawy
  2. udziela porady prawnej w formie elektronicznej, chyba że uzgodniona z Klientem będzie inna forma.
 9. Kancelaria jest uprawniona odmówić udzielenia porady prawnej i zajęcia się sprawą Klienta, jeżeli:
  1. zapytanie wykracza poza zakres wynikający z Umowy;
  2. zapytanie dotyczy stanu faktycznego lub prawnego powstałego przed okresem obowiązywania Umowy;
  3. zapytanie nie dotyczy Klienta bezpośrednio;
  4. istnieje konflikt interesów lub istnieje prawdopodobieństwo naruszenia zasad etyki zawodu adwokata lub radcy prawnego;
  5. naruszałoby to zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  6. udzielenie porady prawnej nie jest możliwe z przyczyn dotyczących Klienta,
  7. zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużycia usługi ze strony Klienta.

§ 4. Warunki techniczne korzystania z Konta Klienta.

 1. Dostęp do wszystkich usług możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet.
 2. Warunkiem skorzystania z Konta jest zakup Pakietu oraz postępowanie zgodnie z instrukcją otrzymaną przez Klienta na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu.
 3. Login Klienta stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.
 4. Hasło Użytkownika Klienta jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
 5. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Klienta Hasła lub Loginu osobom trzecim.

§ 5. Zawarcie umowy świadczenia usług.

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. złożenia zamówienia na wybrany Pakiet i akceptacji Regulaminu;
  2. dokonania płatności za wybrany Pakiet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie ze specyfikacją usługi określonej w Pakiecie.
 2. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Klientem a Kancelarią, Klient obowiązany jest podczas wypełniania Formularza podać zgodne z prawdą dane: imię i nazwisko (nazwę), adres (ulicę, numer, kod, miejscowość), PESEL lub numer KRS, NIP, REGON, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.

§ 6. Płatności.

 1. Z tytułu świadczenia usług w zakresie wybranego Pakietu Klient obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczony Pakiet, na warunkach określonych w nim oraz w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Klient ma prawo zmienić Pakiet w czasie trwania aktualnego okresu abonamentowego wyłącznie w przypadku zmiany Pakietu na Pakiet, za który przewidziana jest wyższa opłata abonamentowa.
 3. Zmiana Pakietu na Pakiet niższy, za który przewidziana jest niższa opłata abonamentowa jest możliwa po zakończeniu bieżącego okresu abonamentowego i obowiązuje od końca aktywnego okresu Pakietu wyższego lub od dnia płatności w zależności od tego, która data jest korzystniejsza dla Klienta.
 4. Opłaty abonamentowe uiszczane są z góry miesięcznie do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego dany miesiąc kalendarzowy. Kancelaria wystawia faktury VAT z tytułu wpłaconych opłat abonamentowych. Faktury VAT przesyłane są w formie elektronicznej (PDF) na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Kancelarii. W przypadku braku powiadomienia uznaję się, że Klient nadal korzysta z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu.
 5. Faktura VAT w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Kancelarii. W przypadku wyboru faktury VAT w postaci papierowej, do każdej faktury VAT zostanie doliczona dodatkowo opłata w wysokości 10 zł netto.
 6. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Kancelaria rozpocznie świadczenie usługi w zakresie wybranego Pakietu po jego opłaceniu przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługa świadczona jest w okresach abonamentowych. W przypadku nieuiszczenia opłaty abonenckiej lub zalegania z płatnością z tytułu świadczonych usług, Kancelaria ma prawo odmówić dalszego świadczenia usługi w zakresie wybranego Pakietu do momentu uiszczenia przez Klienta całości należności wraz z odsetkami za zwłokę w transakcjach handlowych.
 8. W przypadku Pakietów na usługi jednorazowe, w ramach których Klient jest zobowiązany do wniesienia opłaty jednorazowo przy składaniu zamówienia stosuje się jedynie postanowienia ust. 5-6.

§ 7. Płatności cykliczne.

 1. Klient, na etapie składania zamówienia może wyrazić zgodę na cykliczne, automatyczne obciążanie jego karty płatniczej kwotą miesięcznej opłaty abonamentowej bez każdorazowego akceptowania transakcji płatniczej. Zgoda obowiązuje wyłącznie dla Umowy, której dotyczy zamówienie i nie dotyczy innych Umów zawartych z Kancelarią.
 2. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Kancelarii w drodze jednoznacznego, podpisanego oświadczenia wysłanego:
  1. tradycyjną pocztą na adres Kancelarii lub
  2. pocztą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej Kancelarii.
 3. Oświadczenie o odwołaniu zgody na cykliczne obciążanie karty płatniczej kwotą miesięcznej opłaty
  abonamentowej stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 8. Wynagrodzenie dodatkowe.

 1. Klient, w przypadku wykorzystania przewidzianych w danym Pakiecie godzin pomocy prawnej zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Kancelarii dodatkowego wynagrodzenia za każdą kolejną godzinę pomocy prawnej zgodnie z przyznanym w danym Pakiecie rabatem.
 2. Stawka wynagrodzenia godzinowego wynosi 150,00 zł netto i rozliczana jest z dokładnością do 30 minut.
 3. Przed przystąpieniem do realizacji usługi – w przypadku wykorzystania godzin zawartych w Pakiecie lub stwierdzenia, że wymagany nakład pracy będzie większy niż posiadana przez Klienta ilość godzin do wykorzystania w Pakiecie – Kancelaria przedstawia do akceptacji wstępną wycenę usługi.
 4. W przypadku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia Kancelaria na koniec miesiąca kalendarzowego przedkłada Klientowi zestawienie zrealizowanych dla niego czynności wraz z ilością przeznaczonych na ich wykonanie godzin pomocy prawnej.
 5. Wynagrodzenie dodatkowe płatne jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany w niej.

§ 9. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego.

 1. Klient zgodnie z warunkami posiadanego Pakietu może zlecić Kancelarii zastępstwo procesowe w sprawach windykacyjnych, za które uważa się sprawy o zapłatę, w których przedstawione przez Klienta dokumenty nie budzą wątpliwości co do wartości i wymagalności roszczenia, a przyczyną skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego jest uchylanie się przez Dłużnika od obowiązku zapłaty.
 2. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego płatne będzie w wysokości 100% stawki minimalnej określonej w przepisach obowiązujących w dacie zlecenia sprawy lub też w wysokości
  wynagrodzenia zasądzonego przez Sąd w postępowaniu sądowym i płatne będzie w ten sposób, że:

  1. Wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego płatne jest w ten sposób, że:
   1. 50% w terminie 30 dni od dnia zlecenia sprawy,
   2. 50% w terminie 30 dni po zakończeniu postępowania przed Sądem I Instancji.
  2. Wynagrodzenie z tytułu postępowania przed Sądem II Instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym płatne w przypadku konieczności prowadzenia takiego postepowania, w terminie 30 dni od dnia jego prawomocnego zakończenia.
 3. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub mających szczególne znaczenie dla Klienta strony mogą w umowie przewidzieć odrębne zasady prowadzenia sprawy i wynagradzania.
 4. Klient zobowiązany jest do odebrania akt postępowania sadowego w terminie roku od dnia zakończenia sprawy. Po tym okresie Kancelaria będzie przechowywała jedynie orzeczenia sądów oraz postanowienia kończące postępowanie egzekucyjne. Za kolejne lata przechowywania akt sprawy naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł netto płatna z góry za każdy kolejny rok.
 5. W przypadku wygaśnięcia umowy w zakresie wybranego Pakietu Kancelaria zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pełnomocnictwa i zakończenia prowadzenia sprawy sądowej.
 6. Klient może również zlecić Kancelarii prowadzenie innych spraw niż wymienione w ust. 1, przy czym usługi takie podlegają osobnej wycenie i świadczone są na podstawie osobnej umowy.

§ 10. Przedłużenie okresu abonamentowego.

 1. Przed końcem Umowy Kancelaria poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie Umowy oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny okres. Przedłużenie Umowy jest równoznaczne z zamówieniem Pakietu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz po cenie jaka obowiązuje w dniu przedłużenia Umowy.
 2. Klient dokonuje przedłużenia Umowy poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Kancelarię tytułem świadczenia usługi w zakresie wybranego Pakietu, na kolejny okres Umowy.
 3. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania Pakietu na kolejny okres Umowy oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu świadczenia Pakietu.
 4. W przypadku, gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego okresu Umowy kolejny okres Umowy liczony jest od dnia uiszczenia opłaty abonamentowej na poczet kolejnego okresu
  Umowy.
 5. Brak wpłaty na rachunku bankowym Kancelarii tytułem świadczenia usługi w zakresie wybranego Pakietu w kolejnym okresie Umowy skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usługi oraz usług dodatkowych związanych z Pakietem.
 6. W takim przypadku wszystkie dane Klienta będą przechowywane przez Kancelarię przez 5 lat kalendarzowych poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia umowy.
 7. W tym czasie Klient może w dowolnym momencie aktywować ponownie Pakiet przez opłacenie abonamentu.

§ 11. Odpowiedzialność.

W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu:

 1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Kancelarii, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej;
 2. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi w zakresie wybranego Pakietu;
 3. skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi;
 4. skutków wykorzystania pobranych przez Klienta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Kancelarii;
 5. skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi w zakresie wybranego Pakietu;
 6. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Konta klienta przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób.

§ 12. Dane Klienta i ich ochrona.

 1. Wszelkie dane Klienta gromadzone i przetwarzane są przez Kancelarię w celu prawidłowego oraz zgodnego z Regulaminem świadczenia usług w ramach wybranego Pakietu, w tym w szczególności, w zakresie właściwego wystawiania faktur VAT, realizacji przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji Formularza oraz w celu rozliczeń Kancelarii z Klientem za świadczenie Pakiet usług w ramach wybranego Pakietu.
 2. Kancelaria podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do systemu informatycznego online.
 3. Kancelaria nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta.

§ 13. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie.

 1. Umowa o świadczenie usługi w zakresie wybranego Pakietu, z wyłączeniem Pakietów na usługi jednorazowe, zawierana jest na okres 12 miesięcy.
 2. Przedłużenie okresu Umowy skutkuje przedłużeniem jej bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony.
 3. Umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
  1. nieprzedłużenia okresu Umowy tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  2. śmierci Klienta;
  3. ustania bytu prawnego Klienta.
 4. Kancelaria uprawniona będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w zakresie wybranego Pakietu w przypadku, gdy:
  1. Klient istotnie naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. Klient będzie korzystał z Pakietu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub określonymi parametrami;
  3. Klient będzie działał na szkodę Kancelarii, innych klientów Kancelarii lub użytkowników sieci Internet.
 5. Przed rozwiązaniem umowy Kancelaria wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń wyznaczając mu termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.
 6. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Kancelarię usługi (Pakietu) Klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;
  2. wskazanie nazwy usługi (Pakietu), której reklamacja dotyczy;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. okoliczności uzasadniające reklamację;
  5. wskazanie żądania;
  6. jeśli Klient chce, aby korespondencja Kancelarii w sprawie reklamacji była wysyłana do niego na inny adres e-mail niż wskazany w Formularzu – wyraźne żądanie by rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją były przesyłane na inny adres email oraz wskazanie tego adresu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana pisemnie na adres Kancelarii wskazany w Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kancelarię jako adres do kontaktu.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 2, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 5. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Kancelarię. Reklamacja złożona przez Klienta będącego Konsumentem zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Kancelarię. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Klienta nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją będą przesyłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu lub na adres wskazany przez Klienta w reklamacji.

§ 15. Postanowienia Końcowe.

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15 lipca 2019 r.
 2. Kancelaria zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Kancelarii oraz w systemie informatycznym online i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Zmiany nie mogą spowodować zmiany zakresu Pakietu wybranego przez Klienta.
 3. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.
 4. O zmianie Regulaminu Kancelaria każdorazowo poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie przez Klienta z usług w zakresie wybranego Pakietu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji zawartej umowy rozstrzygnę będą przed sądem właściwym według siedziby Kancelarii.
 6. Klient zobowiązany jest do informowania Kancelarii o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania rachunków, faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

 

Załączniki do regulaminu

 1. Aktualna oferta Pakietów.
 2. Zgoda na obciążenie karty – płatności cykliczne.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie o odwołaniu zgody na cykliczne obciążanie karty płatniczej.
Powrót